PROGMATIC ACADEMY KFT.

2018. MÁJUS 25.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ1

1. Adatkezelő neve és elérhetősége

a) Adatkezelő: Progmatic Academy Kft.

b) Adatkezelő képviselője: Muraközy Andrea ügyvezető

c) Adatkezelő székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 53-55.

d) Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +36 70 204 1757; e-mail: andrea.murakozy@progmatic.hu

2. Adatkezelés céljai

a) hallgatók esetén a képzési szerződések teljesítése, kapcsolattartás;

b) hírlevél küldése, marketing célú megkeresések, tájékoztatások közlése;

c) képzési szerződések alapján a hallgatók munkaközvetítése a potenciális munkáltatók felé, beleértve a hallgatók által megadott személyes adatok, szakmai önéletrajzok és szakmai pályázati anyagok kezelését és továbbítását;

3. Adatkezelés jogalapja

a) képzési szerződés teljesítése, szerződésben történő hozzájárulás útján;

b) érintett személy általi önkéntes hozzájárulás a hallgatók képzési szerződésben meg nem adott adatai esetében (szakmai önéletrajz, szakmai pályázati anyagok);

c) érintett személy általi önkéntes hozzájárulás honlapon történő vagy egyéb regisztráció során;

4. Adattovábbítás címzettjei

a) képzési szerződés teljesítéséhez szükséges címzettek (munkáltatók és munkaközvetítők);

b) a képzésben résztvevő oktatók, mentorok, akik közvetlen kapcsolatban állnak a hallgatókkal;

c) Harangi Ferenc Istvánné könyvelő, 2112 Veresegyház, Mogyoródi út 61., +36 70 397 7606

5. Adattovábbítás

Az Adatkezelő adatokat harmadik országba (EGT tagállamokon kívül) vagy nemzetközi szervezet részére csak abban az esetben továbbít, amennyiben az a megbízás szerződés teljesítéséhez szükséges.

6. Személyes adatok megőrzésének ideje

A személyes adatokat az Adatkezelő, amennyiben azok a szerződés teljesítéséhez szükségesek, és amennyiben az adott személyes adattal kapcsolatban az Adatkezelőre törvény adatmegőrzési kötelezettséget nem állapít meg, a szerződés megszűnését követően az Adatkezelőnél érvényben lévő adatkezelési szabályzat szerint semmisíti meg.

7. Az érintett jogai

a) Hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; amennyiben igen, akkor jogosult arra, hogy a jelen tájékoztató tartalmával megegyező tájékoztatást kapjon az érintettel kapcsolatos adatkezelésről, ide értve az érintett személyes adatok kategóriáit is.

b) Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –kiegészítését.

c) Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ebben az esetben az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A GDPR2 17. cikk (3) bekezdése rögzíti azokat a kivételeket, amikor az érintett törléshez való joga nem érvényesül.3

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozni kell az adatkezelést abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá abban az esetben is, amennyiben az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Szintén korlátozni kell az adatkezelést, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

e) Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

f) Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak harmadik fél jogos érdeke céljából kezelt személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogai gyakorlását az Adatkezelőhöz az 1. pontban rögzített székhelyére vagy e-mail címére intézett írásbeli kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A kérelem alapján az Adatkezelő intézkedése díjmentes. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezeléssel összefüggő tényekkel kapcsolatban nem, vagy nem az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatta, illetve ha az érintett jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A vizsgálat kezdeményezhető abban az esetben is, , vagy ha az érintett megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.Az érintett az Adatkezelő, illetve –az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben –az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat,ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.A pert az érintett –választása szerint –a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.Ha az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett az Adatkezelőtől, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.A jogérvényesítés részletes módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2018. május 25.


1Tájékoztatjuk, hogy jelen Adatkezelési tájékoztató kizárólag a természetes személyek által megadott személyes adatokra vonatkozik. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

33) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintőközérdek alapján;

d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.